Rozvoj sociálního zemědělství v ČR

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR

Od 1. 9. 2016 probíhá projekt „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR“. Jde v něm o tvorbu metodik pro zavádění nebo rozvoj sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb. Dále o pilotování a evaluaci těchto metodik, a také o konzultování u poskytovatelů sociálních služeb, kteřé mají zájem nabízet v různých variantách sociálně zemědělské činnosti svým uživatelům.

Sociální zemědělství nabídkou svých činností zkvalitňuje lidský život. Poskytuje příležitosti lidem, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci, nebo kvůli svému zdravotnímu postižení jsou odkázáni na podporu druhých lidí při plné participaci na životě ve společnosti. Sociální zemědělství tyto příležitosti dává v různé intenzitě. Projekt „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR“ je připraven pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi se speciálními potřebami, a jeho cílem je naučit je, jak funguje zemědělství, co pozitivního může přinést jejich uživatelům i organizaci a co všechno zavedení sociálního zemědělství obnáší.

Náplní projektu jsou tyto činnosti:

  • vytvoření odborné platformy sociálních pracovníků poskytovatelů realizujících činnosti v rámci SZ pro sdílení a předávání informací a pro tvorbu všech zásadních výstupů projektu (metodik, jejich pilotní ověření a evaluaci), členy platformy mohou být také odborníci z jiných obastí – zemědělci, sociální podnikatelé, odborní konzultanti;
  • vytvoření celkem 4 metodických postupů upravujících různé oblasti SZ pro poskytovatele sociálních služeb;
  • pilotní ověření správnosti nastavení těchto metodik u 2 poskytovatelů plánujících nebo již realizujících koncept SZ pro své uživatele;
  • následnou evaluaci pilotního ověření, které bude verifikovat zvolené postupy, a především hodnotit přínos a dopady pro uživatele;
  • individuální konzultace pro 6 poskytovatelů sociálních služeb, které koncept budou zavádět nebo rozvíjet.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy 23, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001117.

V případ jakýkoliv dotazů nebo zájmu o zapojení se do projektu kontaktujte:

Mgr. Tomáš Chovanec

CpKP jižní Čechy

777 793 723

tomas.chovanec@cpkp.cz

 

Metodické postupy vybraných oblastí sociálního zemědělství pro poskytovatele sociálních služeb

Metodika I, Možnosti rozvoje sociálního zemědělství u poskytovatelů sociální práce

Metodika II, Zkvalitňování aktivit sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb

Metodika III, Sociální práce v sociálním zemědělství

Metodika IV, Příklady dobré praxe v sociálním zemědělství

Close Menu