Sociální zemědělství v Norsku

Sociální zemědělství v Norsku

Sociální zemědělství v Norsku, mezi další používané názvy patří Green Care, Care Farming, Farming for Health, mělo od počátku nového tisíciletí velkou podporu Ministerstva zemědělství. To investovalo významnou sumu peněz na to, aby se celý systém dobře popsal, nastavil, rozpoznaly se vhodné farmy a cílové skupiny pro naplnění tohoto konceptu. Monitorování probíhalo na úrovni komun – regionů. Jednou z motivací podpory sociálního zemědělství byla snaha diverzifikovat příjmy zemědělců, další podpořit znevýhodněné osoby na venkově.

Co se týká dnešních počtů sociálních farem v Norsku, čísla se podle pramenů liší v závislosti na tom, co kdo pod pojem sociální farma zahrnuje. Někdo cokoli mimoprodukčního, co se děje v zemědělském areálu, jiný se úzce zaměřuje na terapeutický a rehabilitační aspekt na farmě.

Od roku 2016 se vžil pro ten druhý směr název Inn på tunet, což v překladu znamená „Vítejte na farmě“. Vznikla i zastřešující organizace se stejným názvem, která sdružuje zemědělské farmy poskytující služby sociální integrace na venkově. Cílem Inn på tunet je pozitivně přispívat ke zdraví, rozvoji a blahu jednotlivých uživatelů.

Na celém systému sociálního zemědělství v Norsku se dnes kromě Ministerstva zemědělství podílí také Ministerstva školství, spravedlnosti, práce a sociálních věci a vnitra. Farmy mají své standardy kvality, což stanovuje a kontroluje organizace Mat Mark, která toto zajišťuje pro všechny norské zemědělské kapitoly. Pokud organizace Mat Mark shledá, že daná farma splňuje nastavené podmínky pro certifikaci Inn på tunet, vydá farmě certifikát – značku. Díky tomu se stává partnerem komunitní sociální práce a obec, která se stará o znevýhodněné občany, může u farmy nakoupit služby péče o tyto osoby.

Sociální farmáři v Norsku mají většinou VŠ vzdělání, kombinují zemědělství a sociální práci, hovoří více jazyky a jsou schopnější v managementu žádostí o dotace a podporu. Farem s certifikací Inn på tunet je dnes v Norsku na 400. Nejčastějšími cílovými skupinami jsou děti a žáci se speciálními potřebami, lidé s postižením, uprchlíci či drogově závislí.

Od roku 2020 připadne na obec povinnost postarat se o osoby s demencí, což přináší další možnost rozvoje této oblasti.

Za zmínku stojí, že farmáři mají možnost navštěvovat kurzy pro rozšiřování svých kompetencí a dovedností, například co do podnikání, financí, pracování s daty, ale také kurzy o pohostinnosti, vyprávění příběhů – zkrátka je snaha udělat se ve všech směrech atraktivními.

http://innpatunet.no/

Close Menu