Sociální zemědělství v Německu

Sociální zemědělství v Německu

Německé zemědělství je charakterizováno významnou změnou agrární struktury a jejími negativními vlivy na demografické změny ve venkovském prostředí. Zemědělci čelí těmto proměnám mnoha způsoby. Jedním z nich je diverzifikace zemědělské produkce.

Příkladem diverzifikace je také sociální zemědělství, které posledních 10 až 15 let přitahuje  stále větší zájem, zejména v případě rodinných farem.

Také v oblasti sociální práce se ukazuje velký potenciál zemědělství, pokud jde o integrační zaměstnávání, terapie nebo odbornou přípravu do dalšího života a vzdělávání. Sociální zemědělství může vytvořit zdravé prostředí, kde není rozhodující efektivita práce, ale příležitost dobře fungovat v podpůrném prostředí.

V současné době jsou v Německu diskutovány nové způsoby financování podpory pracovních příležitostí pro osoby se speciálními potřebami (od roku 2017 je platnosti nový zákon). Cílem je umožnit osobám se speciálními potřebami účastnit se normálního pracovního života. Proto odborníci na sociální zemědělství v současné době diskutují o tom, jak tento zákon adaptovat na zemědělské farmy, které se zaměřují na vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální zemědělství se praktikuje v různých vlastnických a organizačních strukturách. Jedná se o charitativní sdružení, nezávislé zemědělské komunity, soukromé farmy, zařízení sociální péče pro mládež atd. Sociální zemědělství nabízí aktivity různým skupinám klientů: dětem, mládeži, starým lidem, osobám s mentálním nebo fyzickým postižením, bezdomovcům nebo drogově závislým. V uplynulých letech se stali důležitou skupinou v zemědělské oblasti také uprchlíci.

V Německu neexistuje žádný zákon o sociálním zemědělství, navíc každý ze 16 spolkových států může vytvářet vlastní legislativu. Některé federální státy sociální zemědělství podporují, zatímco jinde je tento sektor zcela mimo systém sociální péče. S tím souvisí i skutečnost, že sociální zemědělství není v Německu systémové finančně podporováno. Doposud se spíše jednalo o osvětu a informovanost, výjimečně se v některých federálních státech můžeme setkat s konzultanty pro sociální zemědělství.

V Německém sociálním zemědělství je mnoho aktivních osob a spolků, které se snaží o podporu a jeho další rozvoj. Jednou z organizací je evropská akademie PETRARCA, které pravidelně obesílá příznivce oběžníkem s novinkami v této oblasti. Dále také organizuje setkání pro poskytovatele sociálních služeb se zemědělci.

Setkání poskytovatelů služeb v sociálním zemědělství

5. 12. 2018 od 9:00 do 16:30
Ecking 6, Iggensbach, Dolní Bavorsko

WWW.SCHULHAUSER-HOF.DE

Přihláška nejpozději do 22. 11. 2018 mailem či faxem , přihlašovací formulář na vyžádání , s sebou pevnou obuv

Cena: 20 EUR

Kontakt na organizátora :  Kerstin Rose kerstin.rose@aelf-pa.bayern.de, tel.  SRN 0851-9593435

Program:

9,00       příjezd, uvítání

9,15       zahájení, informace, vývoj situace od 11. zasedání 

10,15     prohlídka areálu Schulhauser – Hof

11,15     odjezd do zařízení Maria Schutz Wohnen ( chrán. bydlení )

11,30     prohlídka výše uvedeného zařízení

12,30     zpáteční cesta na Schulhauser-Hof

12,45     oběd

14,00     „Sociální zemědělství v Bavorsku“ – přednáší předsedkyně spolku  Michaela Weiss

14,30     seminář k vývoji pracovních odvětví SOCZEM – kvalifikace přistupujících členů

15,00     přestávka

15,15     „Senioři na statku“ – přednáška k nové příručce – Claudia Opperer

16,00     diskuse, výměna zkušeností , vize budoucnosti, program dle přání účastníků

16,30     ukončení setkání
http://www.soziale-landwirtschaft.de/

Close Menu