Praktické semináře a exkurze

Praktické semináře a exkurze

Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství / podnikání v ČR

Celostátní síť pro venkov a Asociace sociálního zemědělství Vás srdečně zvou na 4 workshopy na téma Sociální zemědělství – Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství v ČR.

Během letošního podzimu proběhnou čtyři dvoudenní semináře a exkurze na sociální farmy v Česku a na Moravě, na které jsou zváni zemědělci, sociální pracovníci, vzdělavatelé, široká odborná i laická veřejnost a další zájemci, kteří se chtějí o této oblasti více dozvědět, nebo chtějí sami orientovat své organizace a farmy směrem k sociálnímu zemědělství.

Exkurze ukáží různé modely fungování a organizační formy sociálních farem. Farmy představí sami zemědělci a zájemci se budou moci ptát na všechny aspekty řízení, financování a partnerství farem.

Praktické semináře se budou tematicky věnovat sociálnímu podnikání v zemědělských provozech. Dále zaměstnávání, sociální práci, aktivizaci a vzdělávání na farmách. Semináře se zaměří na legislativní ukotvení sociálního zemědělství. Zaměří se na možnosti financování aktivit spojených se sociálním zemědělstvím z PRV i dalších dotačních schémat.

Výstupy z jednotlivých workshopů budou zpracovány do závěrečného odborného a veřejně dostupného manuálu

Semináře a exkurze pořádá Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s.

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Veselá

tel.: +420 777 793 723

Plánovaná místa a termíny workshopů

Detailní informace o programu jednotlivých workshopů a přesné organizační pokyny k jednotlivým terminům budou zveřejňovány cca 1 měsíc před konáním vlastní akce.

Praktické semináře a exkurze v Českých Budějovicích a Malontech

Workshop o sociálním  zemědělství a podnikání v Českých Budějovicích proběhl ve dnech 12. – 13. září 2018.

Praktické semináře a exkurze na Farmě Květná v Květné zahradě, z. ú

Workshop o sociálním zemědělství a podnikání na Farmě Květná v Květné zahradě, z.ú. proběhl 1. a 2. října 2018

Praktické semináře a exkurze v Centru Veronica Hostětín
29. - 30. října 2018

Hlavní lektorský tým

Mgr. Tomáš Chovanec – je absolventem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a současné době na doktorském studiu na Zemědělské fakulta jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se zabývá sociálním zemědělstvím a jeho ekonomickou efektivitou. Tématem sociálního zemědělství se zabývá více než 5 let a stejně tak dlouhou dobu i sociálním podnikáním. Byl a je realizátorem různých národních projektů při rozvoji konceptu sociálního zemědělství. Specializuje se na zavádění zemědělských činností u poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnávání různě znevýhodněných osob v rámci sociálního podnikání.

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. – je docentem na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se vedle dalších aktivit věnuje sociálnímu a multifunkčnímu zemědělství. Vedle výuky a vedení studentských prací v oblasti sociálního zemědělství je zároveň řešitelem řady mezinárodních a národních projektů v rámci této problematiky. Působí také jako předseda rady Asociace sociálního zemědělství, z.s., člen představenstva Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky České republiky (Celostátní síť pro venkov a Regionální odbor Státního zemědělského intervenčnío fondu v Brně) a člen Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství (MZe). Specializuje se na zemědělské aspekty konceptu sociálního zemědělství a projektování udržitelných zemědělských aktivit v jeho rámci.

Mgr. Bc. Eliška Hudcová vystudovala antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Svůj profesní život začala jako asistentka v přímé péči o seniory. Několik posledních let se orientuje na přírodní a zemědělské prostředí jako podpůrný nástroj v péči o osoby se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Lektoruje kurzy o sociálním zemědělství a zahradní terapii na Vyšší odborné škole Jabok v Praze a pracuje na několika tuzemských a mezinárodních rozvojových sociálně zemědělských projektech. Je členka Pracovní skupiny sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství a členka představenstva Tematické pracovní skupiny Sociálního zemědělství při CSV a RO SZIF v Brně.

Close Menu