Novoročenka 2018

Novoročenka 2018

Vážení přátelé, příznivci a sympatizanti sociálního zemědělství v ČR

Stojíme na prahu roku 2018, proto bychom se rádi ohlédli za rokem odcházejícím, zavzpomínali, co všechno se na „poli“ sociálního zemědělství v roce 2017 odehrálo a na co nového se můžeme těšit v nadcházejících týdnech, měsících a letech.

Nemůžeme zmínit všechny akce, setkání, workshopy, semináře, konference, které tematizovaly sociální zemědělství, neboť o všech ani nevíme. Tím spíš jsme rádi, že sociální zemědělství začíná žít v České republice vlastním životem a zdomácňuje u čím dál širšího publika.

Přesto poznamenáváme alespoň ty nejdůležitější aktivity a projekty uplynulého roku.

Konference, semináře, workshopy

 • V dubnu se o sociálním zemědělství hovořilo na Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové, o jehož organizaci se postarala Regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje.
 • měsíc později, v květnu, proběhl v rámci kampaně Susy (Sustainable and Solidarity Economy) na Nákladovém nádraží Žižkov den o alternativních a udržitelných proudech v ekonomice, regionální a lokální ekonomice, podpůrných solidárních systémech, potravinové suverenitě, sociálním zemědělství, přístupu k půdě, filantropii atd. Za akcí stála Ekumenická akademie a patronkou byla paní Táňa Fischerová.
 • Začátkem června Pracovní komise sociálního zemědělství již podruhé připravila za účasti významných zahraničních hostů z akademické sféry mezinárodní seminář o sociálním zemědělství na Ministerstvu zemědělství. Ten pokračoval následující den prohlídkou sociální farmy a volnějším programem ve Dvoře Čihovice a v Týně nad Vltavou.
 • Podobně jako minulý rok proběhla na konci srpna prezentace a diskuse o sociálním zemědělství na zemědělském veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Ať už v rámci projektu Visegrádské čtyřky Social Integration in Green, nebo u pultu ve stánku Ministerstva zemědělství.
 • V říjnu byla situace o sociálním zemědělství v České republice prezentována na 21st Annual Interdisciplinary Conference on Entrepreneurship and Innovation ve Wuppertalu (Německo) a v listopadu na Rural Development 2017 – 8th International Scientific Conference v Kaunasu (Litva).
 • V listopadu se sociální zemědělství stalo jedním z hlavních témat mezinárodní konference VENKOV 2017 v Dříteči.
 • V prosinci se o sociálním zemědělství hovořilo na konferenci o sociální odpovědnosti organizací na České zemědělské univerzitě. Organizační tým semináře byl složen ze zástupců Fakulty humanitních studií UK v Praze, VŠE, ČZU a Masarykova ústavu ČVUT.

Projekty

 • Mezi projekty, které byly v roce 2017 ukončeny, patří projekt Visegrádské čtyřky „Social Farms in Visegrad Countries“ (za ČR Zemědělská fakulta JU), díky kterému byla vydána pěkná publikace se stejnojmenným názvem, je dostupná zde na tomto webu.
 • Rozběhl se další mezinárodní projekt ze stejného dotačního balíku, který je zaměřen na setkávání a praktické sdílení zkušeností sociálních farmářů, jakožto i zapojení klientů do faremní práce, s názvem „Social Integration in Green“ (za ČR AREA viva, z.s.).
 • Zdárně pokračuje realizace projektu „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR“, podpořen z výzvy 23 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (2016-2017), v němž probíhají konzultace a poradenství poskytovatelům sociálních služeb, kteří chtějí zapojit své klienty do zemědělství.
 • A byl schválen navazující projekt „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II“, z výzvy 71 Operačního programu Zaměstnanost na roky 2017-2018, za oběma stojí Centrum pro komunitní práci jižní Čechy.

Z mezinárodních projektů stojí za zmínění projekty ERASMUS+

 • SoFarEDU – Social Farming in Higher Education (2017-2020) – partneři za Českou republiku jsou VOŠ Jabok v Praze a Zemědělská fakulta JU. Projekt řeší studijní materiály pro sociální zemědělství a kvalitativní standardy výuky sociálního zemědělství.
 • REVITALIST – Social farm mentor training (2017-2020), partnerem za ČR ZF JU, výstupem budou vzdělávací kurzy pro praxi.
 • Další projekty (INTERREG, ERASMUS+, H2020) jsou připravovány a podávány průběžně.
 • Zástupce Komise sociálního zemědělství byl přizván jako pozorovatel na mezinárodní setkání v Tennentalu (Německo), které bylo zorganizováno v rámci projektu PROFARM a na kterém se sešlo několik desítek expertů na sociální zemědělství z řady zemí EU. Další setkání je plánováno na rok 2018 Holandsku, na něž jsou zástupci Komise opět přizváni jako pozorovatelé za ČR.

Vzdělávání

 • V roce 2017 proběhl již potřetí 24 hodinový kurz akreditovaný MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na VOŠ Jabok – vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze, „Úvod do sociálního zemědělství“, kde se setkávají jak teorie, tak praktické ukázky. Kurz bude nabízen i v roce 2018.
 • Na ZF JU byl v oboru Multifunctional Farming zařazen předmět Social Farming, sociální zemědělství, o sociálním zemědělství se hovoří i v předmětech Agroekologie a Trvale udržitelné systémy hospodaření v zemědělské krajině.
 • K akreditaci je stále připraven samostatný bakalářský obor Sociální zemědělství (pozastaveno vlivem probíhajících legislativních změn).
 • Několik přednášek s tématem sociálního zemědělství se uskutečnilo na Mendelově univerzitě v Brně, na České zemědělské univerzitě v Praze a na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

Finanční podpory

 • I letos MZe vyhlásilo výzvu na podporu sociálního zemědělství v rámci národních dotací určených pro nestátní neziskové organizace.
 • Nadále je otevřen úvěrový program Sociální zemědělství, připravený PGRLF, a.s., o který úspěšně zažádalo již několik zemědělců.
 • Podporu naleznou sociální zemědělci v programu PRV, Investice do zemědělských podniků.
 • V letošním roce bylo dojednáno zařazení zemědělské prvovýroby do aktuálně probíhající výzvy na 129 Operačního programu Zaměstnanost na Podporu sociálního podnikání.
 • V rámci této výzvy jsou také nabízeny konzultace pro zemědělskou oblast.

Na podzim byla založena Asociace sociálního zemědělství, z.s., jejímž účelem je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství.

Mezi hlavní aktivity Asociace patří

 1. Asociace vytváří podmínky pro spolupráci zvláště mezi zemědělci a poskytovateli sociálních služeb, dále mezi producenty, zpracovateli, obchodníky, spotřebiteli, vzdělavateli a zaměstnavateli cílových skupin sociálního zemědělství.
 2. Asociace formuluje a obhajuje společenské, odborné, produkční, obchodní a ekonomické zájmy svých členů.
 3. Asociace spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy (např. MPSV, MŠMT, MMR) při vytváření zákonů, směrnic, certifikací podniků i výrobků apod. Spolupracuje s ostatními státními i nevládními organizacemi (domácími i zahraničními), právnickými i fyzickými osobami, sponzory a nadacemi za účelem realizace cílů asociace, vyjádřených v preambuli. Tomu jsou podřízeny i činnosti asociace.

Dalšími činnostmi Asociace jsou především podpora členů ve všech činnostech vztahujících se k sociálnímu zemědělství, poradenství v oblasti sociálního zemědělství a zastupování zájmů členů vůči orgánům státní správy a samosprávy a odborným a výzkumným organizacím.

Více informací k Asociaci získáte také zde na těchto webových stránkách.

Bylo by možné zmínit ještě další a další aktivity. Těší nás, že se daří síťování v rámci nejrůznějších iniciativ a přístupů jako jsou komunitní zahrady, komunitou podporované zemědělství, zahradní terapie, sociální a solidární ekonomika, potravinová suverenita atd. Těší nás, že se ozývají jak zemědělci, organizace poskytující sociální služby, vzdělavatelé i zájemci z široké veřejnosti se zájmem o rozvoj sociálního zemědělství ve svých organizacích, s nápady a projekty, jak pomáhat lidem, kteří potřebují podporu a pomoc při orientaci v jejich současné obtížné sociální situaci. Budeme vděčni, když se bude toto vše při vzájemné spolupráci úspěšně rozvíjet.

Aktualizované informace o sociálním zemědělství jsou k dohledání na portálu www.socialni-zemedelstvi.cz, konkrétní dotazy prosím zasílejte na info@socialni-zemedelstvi.cz.

Rádi bychom všem popřáli hodně sil, nápadů, radosti a zdraví do roku 2018.

Ještě jednou s přáním všeho nejlepšího,

za členy Pracovní komise sociálního zemědělství při MZe

 

Eliška Hudcová

 1. 1. 2017

 

 

Close Menu