Novinky z Německa

Informace o novinkách z německého sociálního zemědělství

Partnerská organizace zastřešující sociální zemědělství v Německu zasílá několikrát do roka newsletter o tom, co se v této oblasti u našich sousedů událo, a co se chystá.  

Týkají se většinou informací ze vzdělávacího a akademického sektoru, nabídek na exkurze a školení, zpráv z projektů a odborných setkání. Na školení i exkurze jsou zváni také zahraniční zájemci, kontaktní informace pro jednotlivé akce jsou k dohledání v přiloženém newsletteru (v němčině).

Výběr z jednotlivých akcí

 • 1/ Odborné školení – senioři na statku – 1. dubna 2019 v Mnichově

Poplatek 20 EUR (člen bavorské organizace pro sociální zemědělství), 30 EUR (nečlen)

Program: úvodní referát z bavorského ministerstva  zemědělství, statky na venkově jako místa pro seniory s demencí (referát hospod. Komora Šlesvicka-Holštýnska), denní péče o seniory, Německá Charita, oběd, panelová diskuse k tématu

 • 2/ Mezinářodní konference na téma zeleň pro zdraví veřejnosti – 8.-11. května 2019 v Athénách

Hlavní témata konference:

1/ Lesní medicína pro veřejné zdraví

2/ Objevování přírody jako prílšžitosti pro duševní zdraví

3/ Plánování fyzických aktivit v přírodě pro veřejné zdraví

4/ Městská zeleň pro veřejné zdraví

5/ Plánování a design „zeleného vesmíru“ pro lidstvo

6/ Lesní terapie, praxe, ekonomika a kultura pro veřejné zdraví

Více o konferenci na tomto odkazu.

 • 3/ Vzdělávání pro budoucnost – ven ze statku – 8.-10. července 2019 ve Vídni
 • mezinárodní kongres a 4. zasedání iniciativy pro výuku na venkově

Jedná se o kongres s programem plným přednášek a workshopů, které informují o vědeckých poznatcích, přehledu odborného dění v rámci Evropy a USA a o tématech vzdělávání na venkově. Na kongresu budou dostupné praktické ukázky, materiály a zajímavé kontakty.

Přihlášky a konkrétnější  detaily programu jsou dostupné v přiloženém newletteru, přihlášování končí 7. června 2019.

 • 4/ Letní camp – akční pedagogika – 7.-11. srpna 2019 v Osnabrücku

Jedná se o mezinárodní  shromáždění u Osnabrücku, které vychází z výměny zkušenosti o samostatném učení, zodpovědném učení, waldorfských školách, výchovném prostředí, škole a kultuře atd., nad kterými se zamýšleli představitelé z SRN, Itálie, ČR, Ruska, Gruzie, Chile, Rumunska, Brazílie a Švédska.

Hlavním tématem je učení se od druhého a cílem je vytvořit pravidelně se setkávající skupinu, které bude dále aktivity shromáždění rozvíjet. Počet účastníků je omezen na 120 a přihlášky je možné podávat do konce dubna 2019. Další informace jsou v přiloženém newsleteru.

 • 5/ Jak funguje městská zeleň? 15-16.srpna 2019 v  Braunschweigu

Rozmanitost městské zeleně – vztahy a působení

Akce se týká výstavby městské zeleně a jak ovlivňuje způsob kultury. Co by se stalo, kdyby všichni ve městě meli rostliny jen pro svůj prospěch?

Kromě odborníků na sociální a kulturní aspekty městské zeleně, budou přizváni i biologové a zahradníci. Konkrétní program akce je v přiloženém newsletteru. Přihlášky je nutné podat do 15. 6. 2019, poplatek činí 35 EUR. 

 • 6/ Víceúčelové sociální zemědělství – 5.-7. listopadu 2019 ve Witzenhausenu

Zasedání navazující na to uplynulé v roce 2018. Diskuse o výsledcích EIP Projektů, EU Profarm projekty 2019 – včetně témat zahradní terapie.

 

Nabídky na další vzdělávaní:
 • 1/ Kurz dalšího vzdělávání sociálního zemědělství v Hessensku
 • Původně plánovaný kurz dalšího vzdělávání soc zem v Hessensku přesunut z finančních důvodů až na podzim 2019, z původně plánovaných 6 týdnů bude prodloužen o další 2 týdny. Přesný termín ještě není znám, informace o něm budou zveřejněny v dalším oběžníku.
 • 2/ Zvyšování kvalifikace pro zahradníky – 13.-18. května v Leipzigu

Objevování širokého spektra činností v rámci zakládaní zahrad, zahradních společenství ve městech a upevnění stěžejní pozice smysluplného propojení městské a soukromé zeleně. Kompetence zahradní činnosti v rámci sociální práce, nosnou myšlenkou kurzu je kooperace všech oborových subjektů.

Na kurz navazuje týdenní praxe, kurzovné 30 EUR, výuka probíhá i v angličtině.

 • 3/ Vzdělávání pro poradenství v rámci rodinného podnikání

Lidé na venkově jsou ovlivněni demografickými změnami a změnou hospodářských struktur. Mnoho rodin žije již léta v nejistotě, jak si jejich rodinný podnik povede v budoucnu. Osud rodin je úzce spojen budoucností jejich podnikání. Podnikatelská krize v zemědělství působí nemalé těžkosti v rámci zainteresovaných rodin, které se s nimi potýkají již několika generací. Naše poradenské služby nabízí taktéž psychickou podporu v uvedených těžkostech. (Naučíme se: metody komunikace a vedení rozhovorů, metody psychické popdpory, mluvit o osobních tématech, objevovat vlastní možnosti, usměrňovat  zaměstnance, osobní personální rozvoj)                                 

Kurs probíhá o 15 víkendech v roce, cena je 100 EUR (včetně ubytování a stravy)/ víkend, bližší info v newletteru.

Close Menu