Měkká hranice mezi sociálním zemědělstvím a zahradní terapií

Měkká hranice mezi sociálním zemědělstvím a zahradní terapií

Nastavit přesnou hranici mezi sociálním zemědělstvím a zahradní terapií není lehké. Jedná se v obou případech o nové pojmy, které si stále hledají své místo na slunci. A v obou přístupech je slunce jedním z lékařů pro lidi, kteří potřebují speciální podporu a pomoc.

Sociální zemědělství je mezioborová oblast, která se pohybuje mezi multifunkčním zemědělstvím a sociální prací, ale zahrnuje také problematiku chudoby, sociálního vyloučení na venkově, rozvoje venkovských komunit či sociální a ekologické ekonomiky. V České republice se obecně přistupuje na definici, která vychází ze stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru (2012), kde se praví, že sociální zemědělství přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob, které mají specifické potřeby.

Sociální zemědělství konkrétněji podporuje kvalitu života všech lidí, kteří se cítí být dlouhodobě či dočasně vyloučeni ze společnosti, díky práci a aktivitám na farmě, v interakci s rostlinami, zvířaty, půdou a často v méně formálním prostředí. Tímto způsobem se sociální zemědělství podílí na přátelském a udržitelném venkově, podporuje rozvoj místních komunit a snaží se navrátit do zemědělství jeho sociální rozměr. Jedním z kritérií by mělo být, že daný subjekt má registraci zemědělského podnikatele, a očekává, ale ne nutně, že část jeho příjmů bude plynout ze zemědělské produkce.

Definice sociálního zemědělství je nastavena poměrně měkce a široce, takže za sociální zemědělství je možné považovat také takové činnosti zemědělského charakteru, jež podporují kvalitu života jedinců, avšak mohou být nabízeny a provozovány také v nezemědělské organizaci. Může jít o vzdělávání nebo terapie při práci s rostlinami a zvířaty a zde se již dostáváme k prostupnosti s tím, co nazýváme farming terapie nebo zahradní terapie. Pak jde často o sympatie k tomu kterému pojmu, přístupu, důrazům atd.

Zahradní terapie má také své vymezení, které říká, že se jedná o cílený proces léčby zaměřený na účastníka, kde jako terapeutický prostředek působí rostliny a zahradnické práce. U účastníků terapie má podpořit zdravotně důležité aspekty, tedy jedinec se má cítit, a cítí se, lépe. Zahradní terapie primárně není vázaná na zahradu, ačkoliv ta je vždy přidanou hodnotou. Nabízí také aktivity s rostlinami, které jsou využitelné v interiéru, jsou bezpečné a nenáročné. V těchto případech může pomáhat lidem upoutaným na lůžko, kteří se do zahrady nedostanou.

Sociální zemědělství má tedy mnohé styčné prvky se zahradní terapií, liší se v některých oblastech, v nástrojích a intenzitě. Zatímco sociální zemědělství nabízí i chráněná pracovní místa, zahradní terapie se zaměřuje především na terapeutickou oblast. Avšak také může být místem nácviku pracovních dovedností pro následné uplatnění na trhu práce. Výrazným odlišujícím prvkem je místo, kde se oba přístupy odehrávají. Zahradní terapie je vhodná pro institucionální sociální / zdravotní péči a není zcela závislá na zahradě. Na druhou stranu právě faremní prostředí v sociálním zemědělství představuje jednu z hlavních předností tohoto druhu sociální práce, velkým benefitem pro mnohé jedince je možnost kontaktu se zvířaty.

Přátelské rozhovory mezi oběma oblastmi jsou živé a budou nadále pokračovat, neprotiřečí si, ale vzájemně se podporují. U obou směrů se jedná o aktivní a cílený proces zaměřený na uživatele/pacienta/klienta a již sama tato pozornost napomáhá zlepšení blahobytu účastníků. Jaký důraz bude uplatněn, pak záleží především na klientovi a možnostech toho, kdo dané postupy nabízí.

Zahradní terapii se několik let aktivně věnují především organizace Lipka v Brně a Chaloupky, o.p.s. Mají vlastní terapeutické zahrady, nabízí školení a kurzy, podobně jako VOŠ Jabok. Lipka postupně spouští webové stránky www.terapieprirodou.cz, kde jsou vyvěšovány všechny aktuální informace, které se zahradní terapie týkají. Zahradní terapii realizuje, poznává a zkouší čím dál více zařízení sociálních služeb a některá zdravotnícká zařízení, jako přirozenou a estetickou metodu, která skutečně podporuje zdravotní stav uživatelů. Organizace Lipka dlouhodobě aktivně působí na poli osvěty a snaží se vydobít další podporu a uznání zahradní terapie ve veřejném sektoru. Pořádá také otevřené semináře, kde se o dalším rozvoji zahradní terapie hovoří, zájemci o ně nechť sledují sekci Kalendář akcí na jejích webových stránkách.

Close Menu