Sociální zemědělství

Posláním sociálního zemědělství je nejen produkce a prodej zemědělských produktů, ale také: možnost nabízet nová pracovní místa na farmách, poskytovat sociální služby, vzdělávací aktivity a uskutečňovat rozmanité druhy terapií pro široké spektrum osob, především se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

O sociálním zemědělství

Zaměstnávání

Důraz je kladen na aktivní zapojení klienta do zemědělských aktivit a jeho podílení se na běžné faremní produkci.

social farming support and assistence

Služby a podpora

Cílem je podpořit a zlepšit kvalitu života člověka se speciálními potřebami pro jeho další uplatnění na pracovním trhu, nebo pro maximální uspokojení jeho potřeb.

Vzdělávání a komunita

Hlavním úkolem v oblasti vzdělávání a komunity je posílení vztahu široké veřejnosti k přírodě a k venkovu.

Aktuálně

Konference a Země živitelka

23. a 24.8.2023 proběhla na Ministerstvu zemědělství konference k desetiletému výročí systematické podpory sociálního zemědělství

Sociální farma má více funkcí a užitku

Farma může být prostorem pro terapie, sociální služby, vzdělávání, výuku, setkávání se v komunitě a integrační nebo chráněná pracovní místa. Místo, kde se  mladí lidé mohou dostat do živého kontaktu se zvířaty, vyzkoušet si práci s půdou, v lese, při krajinných úpravách či se síťovat se zajímavými lidmi. Toho lze dosahovat propojením živé farmy s poskytovatelem sociálních služeb, anebo s jakoukoli neziskovou organizací, která výše zmíněné realizuje na farmě. 

Dokument zpracovaný v rámci Pracovní komise
sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství

Přínos pro venkov

Zemědělství je v současné době vnímáno jako neustálý zdroj potravin, vláknin apod. To je však jednostranný pohled, který není z dlouhodobého hlediska udržitelný, neboť nerespektuje přirozenou obnovu přírody, krajiny či socioekonomické potřeby lidí na venkově. Sociální zemědělství a sociální farmy se proto snaží podporovat lokální zdroje, místní ekonomiku, přinášet nové pracovní příležitosti a chovat se odpovědně k přírodním zdrojům. Sociální zemědělství navíc otevírá a zpohodlňuje život na venkově osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným osobám, dětem a mládeži s výchovnými problémy a dalším skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

IMG_0655

Existující podpora

V oblasti sociálního zemědělství se v současnosti nabízí několik systémových finančních podpor.
To se týká zemědělců, poskytovatelů sociálních služeb, či kombinace obou zmiňovaných.

Pro zemědělce a poskytovatele sociálních služeb - program není otevřen

“ …postavte si ve svém areálu skleník na pěstování zeleniny a zaměstnejte v něm své klienty!“

Pro zemědělce zaměstnavatele

“ …měsíc co měsíc posílá úřad práce cca 15tis jako příspěvek na zaměstnávání těžko zaměstnatelných!“

Pro zemědělce, poskytovatele sociálních služeb i neziskové organizace - očekávání podmínek v novém programovém období

“ …vysaďte ovocný sad, postavte sušárnu a prodávejte na farmářských trzích. Celý proces zvládnou s podporou lidé se ztíženým vstupem na otevřený trh práce!“

Pro neziskové organizace

“ …podpořte lidi na venkově prostřednictvím zemědělských aktivit pro jejich lepší sociální integraci!“

Asociace sdružuje zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání i neziskového sektoru, spotřebitele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství.

Asociace podporuje rozvoj sociálního zemědělství a sociáních farem v České republice

Seznam sociálních farem

Chcete se zapojit do chodu farmy, nebo se jen dozvědět pár užitečných informací o farmaření?

Podívejte se na následující seznam farem a seznamte se se „svým farmářem“

Kontakt

Kontakty na lidi, kteří poskytnou další informace, odkazy atd.,
popřípadě se s vámi rádi osobně sejdou.

Pracovní komise sociálního zemědělství

Na počátku roku 2015 byla oficiálně ministrem zemědělství jmenována Pracovní komise sociálního zemědělství, jejíž členové sestávají ze státního, ziskového i neziskového sektoru.

Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství-návrh systému opatření pro podmínky ČR

TPS je zřízena při Celostátní síti pro venkov, NUTS 2 Jihovýchod, Regionální odbor SZIF Brno a ve spolupráci s Krajem Vysočina pro podporu a propagaci sociálního zemědělství.

předseda komise

Jiří Netík st.

 

POMOC Týn nad Vltavou, z.s.

tajemník komise

Ing. Miloš Kordač

milos.kordac@mze.cz

Ministerstvo zemědělství

předseda TPS

RNDr. Jozef Zetěk

jozef.zetek@chaloupky.cz

Chaloupky, o.p.s.

tajemnice TPS

Ing.  Dagmar Adámková

dagmar.adamkova@szif.cz

RO SZIF Brno

Partnerství